خرمای ممتاز مضافتی دوستو سینی پذیرایی
نماد دوستو شفاف

دوستِ تو، همیشه بهترینها را برای تو میخواهد